برای بیان مفهوم فیس و افاده به انگلیسی می‌توان از اصطلاح stuck-up استفاده کرد.

مثال برای فیس و افاده به انگلیسی

  • She's so stuck up, she won't even talk to us.