برای بیان مفهوم چرت و پرت به انگلیسی می‌توان از اصطلاح stuff and nonsense استفاده کرد.

مثال برای چرت و پرت به انگلیسی

  • What a stuff and nonsense! How do you expect Mr. Wang to agree with you?