برای بیان مفهوم محلش نگذار به انگلیسی می‌توان از اصطلاح stuff him استفاده کرد.

مثال برای محلش نگذار به انگلیسی

  • He's expecting us to work late. Well, stuff that/him!