برای بیان مفهوم لباس پلوخوری به انگلیسی می‌توان از اصطلاح Sunday best استفاده کرد.

مثال برای لباس پلوخوری به انگلیسی

  • The children wore their Sunday best.