برای بیان مفهوم همانطور که انتظار میره به انگلیسی می‌توان از اصطلاح sure enough استفاده کرد.

مثال برای همانطور که انتظار میره به انگلیسی

  • He said he'd left the book on the desk, and sure enough, there it was.