برای بیان مفهوم اعتماد به نفس داشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح sure of oneself استفاده کرد.

مثال برای اعتماد به نفس داشتن به انگلیسی

He was never very sure of himself as a comedian.