برای بیان مفهوم قسم خوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح swear blind استفاده کرد.

مثال برای قسم خوردن به انگلیسی

  • His informant swore blind that the weapons were still there.