برای بیان مفهوم خود را کنار کشیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take a back seat استفاده کرد.

مثال برای خود را کنار کشیدن به انگلیسی

  • It was also a year when investment bankers took a back seat.