برای بیان مفهوم سو استفاده کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take advantage of استفاده کرد.

مثال برای سو استفاده کردن به انگلیسی

  • People tend to take advantage of a placid nature.