برای بیان مفهوم عقل خود را از دست دادن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take leave of one's senses استفاده کرد.

مثال برای عقل خود را از دست دادن به انگلیسی

  • You can't take the children out sailing in this weather! Have you completely taken leave of your senses?