برای بیان مفهوم دل سوزی کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take pity on someone استفاده کرد.

مثال برای دل سوزی کردن به انگلیسی

  • We took pity on a couple of people waiting in the rain for a bus and gave them a ride.