برای بیان مفهوم غافلگیر کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take sb by surprise استفاده کرد.

مثال برای غافلگیر کردن به انگلیسی

  • The guerrillas were killed when army troops took them by surprise.