برای بیان مفهوم کسی را جدی گرفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take sb seriously استفاده کرد.

مثال برای کسی را جدی گرفتن به انگلیسی

  • As a teacher, it’s important that the kids take you seriously.