برای بیان مفهوم به دل گرفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take something amiss استفاده کرد.

مثال برای به دل گرفتن / رنجیدن به انگلیسی

  • I was worried that he might take my remark amiss.
  • I hope you won't take it amiss if I say goodbye now?