برای بیان مفهوم چیزی را جدی گرفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take sth seriously استفاده کرد.

مثال برای چیزی را جدی گرفتن به انگلیسی

  • It’s only a joke – don’t take it seriously!