برای بیان مفهوم شاهکار بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take the cake استفاده کرد.

مثال برای شاهکار بودن به انگلیسی

  • And you say she's opening your letters now? Oh, that takes the cake!
  • و شما می گویید که او اکنون نامه های شما را باز می کند؟ اوه، این شاهکار هست!