برای بیان مفهوم "از فرصت استفاده کردن" یا "فرصت را مغتنم شمردن" در زبان انگلیسی می‌شود از اصطلاح "take the occasion" استفاده کرد.

به مثال‌ها ذیل توجه کنید:

  • I just want to take the occasion to thank you all for coming to this meeting.


یک اصطلاح مجموعه ای از دو یا چند کلمه است که در کنار هم معنای مشخص و ویژه‌ای را منتقل می‌کند. استفاده مناسب از اصطلاحات انگلیسی یکی از راه‌های موثر تقویت مکالمه انگلیسی است.