برای بیان مفهوم بد برداشت کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take the wrong way استفاده کرد.

مثال برای بد برداشت کردن به انگلیسی

  • Don't take this the wrong way, but I think you could find a better job.