برای بیان مفهوم دلخور شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take umbrage استفاده کرد.

مثال برای دلخور شدن به انگلیسی

  • He takes umbrage against anyone who criticisms him.
  • از هر کسی که ازش انتقاد کند دلخور میشود.