برای بیان مفهوم داستان باور نکردنی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح tall story استفاده کرد.

مثال برای داستان باور نکردنی به انگلیسی

  • After dinner she told me a tall story about her pet.