برای بیان مفهوم به کسی توپیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح tear a strip off sb استفاده کرد.

مثال برای به کسی توپیدن به انگلیسی

  • His dad tore him off a strip for denting the car.