در نقل قول می‌توان از فعل tell نیز استفاده کرد. در این صورت بعد فعل tell همیشه یک object وجود خواهد داشت که نشان میدهد که مخاطب فعل tell چه کسی بوده است.

به مثال‌های زیر دقت کنید:

  • A: He said that he wanted to learn to drive.
  • B: He told me that he wanted to learn to drive.

در مثال اول برای نقل قول از فعل said استفاده شده است و نیازی به object وجود ندارد ولی در مثال دوم از فعل tell برای نقل قول استفاده شده است و باید بعد از فعل tell از object استفاده شود (me).

به مثال‌های بیشتر دقت کنید:

  • He told us he arrived late to the meeting.
  • They told me they bought a new house.