اگر در مکالمه انگلیسی بخواهید در موافقت با سخن دیگری از اصطلاح همین رو بگو استفاده کنید باید بگید Tell me about it.

به مثال توجه کنید:

  • A: She's driving everyone crazy with her stupid comments.
  • B: Tell me about it!

الف: اعصاب همه را با نظرات احمقانه اش خرد کرده.

ب: همین رو بگو!