در نقل قول انگلیسی، زمان فعل در بخش نقل قول معمولا یک زمان به عقب (به سمت گذشته) تغییر خواهد کرد. در همین حال ممکن است ارجاعات زمانی و ضمایر نیز تغییر کنند.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Direct Speech: I am working in New York.
  • Reported Speech: She said she was working in New York.

  • Direct Speech: I've been to China twice.
  • Reported Speech: He said the he'd been to China twice.

  • Direct Speech: I will call you soon.
  • Reported Speech: He said he would call them soon.

  • Direct Speech: We can speak Japanese.
  • Reported Speech: They said that they could speak Japanese.


کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Top Notch