برای بیان مفهوم به عبارت دیگر به انگلیسی می‌توان از اصطلاح that is to say استفاده کرد.

مثال برای به عبارت دیگر به انگلیسی

  • Our friends, that is to say our son's friends, will meet us at the airport.  -  That would mean voting no, that is to say, using the veto