برای بیان مفهوم آن سر دنیا به انگلیسی می‌توان از اصطلاح the back of beyond استفاده کرد.

مثال برای آن سر دنیا به انگلیسی

  • They live in some village in the back of beyond.