برای بیان مفهوم دست به آب رفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح the call of nature استفاده کرد.

مثال برای دست به آب رفتن به انگلیسی

  • I'm afraid I have to answer a call of nature.