برای بیان مفهوم و عبارت طرفه اینکه در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح The irony is that استفاده کرد.

مثال برای طرفه اینکه به انگلیسی

  • The irony is that the new tax system will burden those it was intended to help.
  • طرفه اینکه سیستم مالیاتی جدید که به کسانی فشار وارد میکند که قرار بود کمک کند.

همین ساختار را میتوان به شکل The irony (of it) is that نیز به کار برد.