برای بیان مفهوم کاسه صبر کسی را لبریز کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح the straw that breaks the camel's back استفاده کرد.

مثال برای کاسه صبر کسی را لبریز کردن به انگلیسی

  • It had been a difficult week, so when the car broke down, it was the straw that broke the camel's back.