برای بیان مفهوم حقیقت تلخ است در زبان انگلیسی می‌توان از اصطلاح The Truth Hurts استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • A: Why is she so sad?
  • B: Because I told him that there are some shortcomings in her report. The truth hurts, I think.