برای بیان مفهوم تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها به انگلیسی می‌توان از اصطلاح there is no smoke without fire استفاده کرد.

مثال برای تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها به انگلیسی

  • I was incredibly upset by the story. It was the main item on the news and people were bound to think there was no smoke without fire.