استفاده از Think به همراه Will به این معنا است که پیش‌بینی انجام شده تنها یک نظر است و یا تصمیم گرفته شده هنوز قطعی و نهایی نیست.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • I think that we will have enough food for the party.
  • I am tired. I think I will go to bed.
  • It's cold outside, but we don't think it will snow today.
  • If we hurry, I think we will get to the airport on time.