جمله شرطی نوع سوم که به آن شرطی غیرواقعی در گذشته نیز می‌گویند برای توصیف شرایط غیرواقعی در گذشته استفاده می‌شود. این جملات معمولا برای بیان تاسف و حسرت در مورد رویدادهای فرضی که رخ دادن آن‌ها در زمان حال به دلایل اتفاقات گذشته ممکن نیست استفاده می‌شود.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • I had woken up on time, I would have eaten my breakfast.
  • If you had been wearing a coat, you might have stayed warm.
  • If I had studied harder, I could have been a doctor.
  • If I had known it was your birthday, I would have bought you a present.