برای بیان مفهوم این نیز بگذرد به انگلیسی می‌توان از اصطلاح This too shall pass استفاده کرد.