برای بیان مفهوم تو سر چیزی زدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح throw cold water on something استفاده کرد.

مثال برای تو سر چیزی زدن

  • You're always throwing cold water on my suggestions.