برای بیان مفهوم به دست فراموشی سپردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح throw on the scrap heap استفاده کرد.

مثال برای به دست فراموشی سپردن به انگلیسی

  • Many top class players end up on the scrap heap after a short career.