برای بیان مفهوم دستپاچه شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح tie (oneself) (up) in knots استفاده کرد.

مثال برای دستپاچه شدن به انگلیسی

  • We've tied ourselves in up knots this past week trying to decide on who to hire, but I think we've reached a decision.

ما در این هفته در مورد اینکه چه کسی را استخدام کنیم دستپاچه بودیم، اما فکر می کنم به تصمیمی رسیده ایم.