برای بیان مفهوم تحت فشار گذاشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح tighten the screws on sb استفاده کرد.

مثال برای تحت فشار گذاشتن به انگلیسی

  • They put the screws on him until he paid up.


 کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Evolve