برای بیان مفهوم و عبارت این به اون در در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح tit for tat استفاده کرد.