برای بیان مفهوم فوق العاده به انگلیسی می‌توان از اصطلاح to death استفاده کرد.

مثال برای فوق العاده به انگلیسی

  • I'm sick to death of you.
  • فوق العاده ازت متنفرم.