برای بیان مفهوم بسیار پرکارد انسان جایزالخطاست در زبان انگلیسی باید از اصطلاح to err is human استفاده کرد.

مثال برای انسان جایزالخطاست

  • To err is human, and nobody is a perfect person.
  • انسان جایز الخطاست و هیچ کس کامل نیست.