برای بیان مفهوم بسیار پرکارد انسان جایزالخطاست در زبان انگلیسی باید از اصطلاح to err is human استفاده کرد.