برای بیان مفهوم مطابق میل به انگلیسی می‌توان از اصطلاح to someone's satisfaction استفاده کرد.

مثال برای مطابق میل به انگلیسی

  • The question could not be resolved, at least not to my satisfaction.