برای بیان مفهوم تا جایی که من می دانم به انگلیسی می‌توان از اصطلاح to the best of my knowledge استفاده کرد.

مثال برای تا جایی که من می دانم به انگلیسی

  • To the best of my knowledge, no similar book has been published.
  • تا جایی که من می دانم کتاب مشابهی منتشر نشده است.