سؤالات Connecting Content Questions در بخش لیسنینگ آزمون تافل از شما می خواهند روابط بین ایده ها را به درستی درک کنید. در این سئوالات ممکن است از شما خواسته شود که یک نمودار یا جدول را پر کنید، یا ممکن است پرسیده شود "نتیجه محتمل چیست ...؟" به بعبارت دیگر این نوع سوال از شما می خواهد که اطلاعات جملات مختلف یا بخش های مختلف مکالمه یا سخنرانی را کنار هم قرار دهید. ممکن است از شما خواسته شود مواردی مانند "مراحل یک فرآیند" یا "روابط علت/ معلولی" را تشخیص دهید یا اقلام را در دسته ها طبقه بندی کنید.

 به فیلم آموزشی مرتبط به Connecting Content Questions بخش لیسنینگ آزمون تافل توجه کنید.