در گرامر زبان انگلیسی از آینده استمراری یا Future Continuous برای اشاره به عملی که در آینده رخ خواهد داد و برای مدتی در جریان خواهد بود استفاده می‌شود. آینده استمراری به این شکل ساخته می‌شود:

will + be + verb + -ing

به مثال‌ توجه کنید:

 • I will be meeting with the new manager tomorrow at five o’clock.

استفاده از ساختار will be meeting  نشان می‌دهد که جلسه‌ای که فردا وجود دارد برای مدتی طول خواهد کشید.

به این مثال‌ها توجه کنید:

 • Italy will be playing against Brazil this Saturday.
 • I will be watching the game on TV.

در هر دو جمله که به رویدادی در آینده اشاره می‌کنند (مسابقه بین دو تیم و تماشای مسابقه) از ساختار آینده استمراری یا Future Continuous متوجه می‌شویم که امری که در آینده رخ خواهد داد برای مدتی ادامه پیدا می‌کند.

 

به یاد داشته باشید که عبارت‌ها و Modal های دیگری به جز Will هم می‌توانند در ساختار آینده استمراری یا Future Continuous به کار روند.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • According to the schedule, their plane should be arriving soon.
 • If you go there, he will probably be practicing his cello.
 • Tomorrow at this time, he will be flying to Paris.
 • Although she’s not attending this month’s class, she will be attending next month’s class.

آینده استمراری برای طرح پرسش خنثی

از زمان آینده می‌توان برای طرح پرسش خنثی (Neutral Question) استفاده کرد. در پرسش خنثی تنها هدف کسب اطلاعات است و پرسش حاوی هیچ تقاضایی نیست.

به مثال‌ توجه کنید:

 • A: Will you be coming into the work tomorrow?
 • B: Yes, I'll.
 • A: OK, lets talk about the report then.

در مثال بالا از زمان آینده استمراری استفاده شده است و پرسش یک پرسش خنثی است (Neutral Question) یعنی دربرگیرنده تقاضایی نیست.

حال به مثال دیگری با زبان آینده ساده توجه کنید:

 • A: Will you come into the work tomorrow please?
 • B: Sure, No problem.

در این مثال از زمان آینده ساده استفاده شده است و پرسش در واقع یک تقاضا (Request) است.

به مثال‌های بیشتری از طرح پرسش خنثی با زمان آینده استمراری توجه کنید:

 • Will you be driving past the post office later?
 • Will you be attending the meeting this afternoon?

آینده استمراری برای حدس زدن در مورد زمان حال

از زمان آینده استمراری می‌توان برای بیان حدس و گمان در مورد رویدادهای زمان حال نیز استفاده کرد. به مثال‌ها توجه کنید:

 • A: Have you noticed that Andrew isn't at work today?
 • B: It's more likely that he will be watching the golf on TV!

 

 • A: Why isn't Xavier here today?
 • B: He will be finishing off his report for the annual meeting.

 

 • A: Why is Nev late?
 • B: He will be taking his children to school.

 

 • A: Where is Sara?
 • B: She will be studying in the library probably.

آینده استمراری با "be going to"

گاهی اوقات می‌توان برای ساختن آینده استمراری از "be going to" به جای "will" استفاده کرد. چنین ساختاری کمتر رایج است و نمی‌توان از آن به منظور حدس زدن در مورد زمان حال استفاده کرد.

به مثال‌ها دقت کنید:

 • I can't come out this evening. I am going to be studying all night.
 • I want to go away on Saturday, but I am going to be working all weekend.
 • I'd love to go out on Thursday, But I am going to be finishing this essay.
 • Shall we have the lunch next week? I am going to be visiting your city.