برای بیان مفهوم مرد رند بودن یا زرنگ بودن کسی در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح too clever by half استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • The arrogant politician who is too clever by half.