برای بیان مفهوم با چنگ و دندان در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح و عبارت tooth and nail استفاده کرد.

مثال برای با چنگ و دندان به انگلیسی

  • They will fight tooth and nail to win the finals.
  • آنها با چنگ و دندان مبارزه میکنند تا فینال را ببرند.