برای بیان مفهوم آبغوره گرفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح turn on the waterworks استفاده کرد.

مثال برای آبغوره گرفتن به انگلیسی

  • You can turn on the waterworks all you want - I'm not going to change my mind!
  • kids turn on the waterworks when they want attention.