برای بیان مفهوم نمک به زخم پاشیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح turn the knife (in the wound) استفاده کرد.

مثال برای نمک به زخم پاشیدن به انگلیسی

  • He said it was over, and then he turned the knife and said he had never loved me.
  • گفت همه چیز تمام شده و بعد به زخم نمک پاشید و گفت که هرگز مرا دوست نداشته است.