برای بیان مفهوم گل سرسبد به انگلیسی می‌توان از اصطلاح uncrowned king استفاده کرد.

مثال برای گل سرسبد به انگلیسی

  • In my opinion, he's not just the uncrowned king of featherweight boxers, but the best fighter in the entirety of the sport.

به نظر من، او نه تنها گل سرسبد بوکسورهای پر وزن است، بلکه بهترین مبارز در کل ورزش هم هست.